نمایشگاه طبیعت بی‌جان ۱+۱۲ به همت کارگروه نمایشگاه های انجمن هنرمندان نقاش ایران در خانه هنرمندان ایران